مرکز تماس Call Center

مرکز تماس Call Center

مرکز تماس Call Center مرکز تماس تلفنی(کال سنتر)، امکان مدیریت، تشکیل صف، توزیع، تفکیک، ضبط و پاسخگویی به تماس ارباب رجوع را دارا می‌باشد. اهداف اصلی ... ادامه مطلب